Posted on

Какви лицензи и разрешителни са ви необходими за продажба на тютюневи изделия в България?

Продажбата на тютюневи изделия в България е регулирана от няколко закона и подзаконови актове, които имат за цел да защитят здравето на населението, да предотвратят незаконната търговия и да осигурят събирането на данъци и мита. Ако искате да се занимавате с тази дейност, трябва да спазвате изискванията за лицензиране и разрешителни, които зависят от вида на тютюневите изделия и характера на търговската ви дейност.

Лиценз за производство и/или търговия на едро с тютюневи изделия

Според Закона за данъка върху тютюневите изделия (ЗДТИ), всеки, който произвежда или търгува на едро с тютюневи изделия (цигарети, пури, пурети, рязан тютюн, нагреваем тютюн и други), трябва да има лиценз за производство и/или търговия на едро с тютюневи изделия. Лицензът се издава от Националната агенция за приходите (НАП) след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Лицензът е валиден за пет години и може да бъде подновен след ново заявление. Таксата за издаване или подновяване на лиценза е 5000 лева.

Лицензираният производител или търговец на едро трябва да спазва реда за маркиране, деклариране и отчитане на тютюневите изделия, както и да плаща данъка върху тютюневите изделия, който е различен за различните видове продукти. Данъкът се начислява в момента на освобождаване от акцизно складиране или при внос от трети страни. Данъкоплатците трябва да подават декларации за начисления данък до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало данъчно задължение. Данъкът трябва да бъде заплатен до 30-то число на същия месец.

Разрешително за продажба на дребно на тютюневи изделия

Според Закона за здравето (ЗЗ), всеки, който продава на дребно тютюневи изделия (цигарети, пури, пурети, рязан тютюн, нагреваем тютюн и други), трябва да има разрешително за продажба на дребно на тютюневи изделия. Разрешителното се издава от общинските администрации след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Разрешителното е валидно за една година и може да бъде подновено след ново заявление. Таксата за издаване или подновяване на разрешителното е 100 лева.

Разрешеното лице трябва да спазва ограниченията за продажба на тютюневи изделия, които включват: забрана за продажба на лица под 18 години; забрана за продажба на тютюневи изделия, които не са маркирани с български знаци за акциз; забрана за продажба на тютюневи изделия, които не съответстват на изискванията за съдържание и етикетиране; забрана за продажба на тютюневи изделия в образователни, здравни, културни и спортни заведения; забрана за продажба на тютюневи изделия посредством автомати или по интернет.

Лиценз за производство и/или търговия на едро с пипи, калъмчета и други аксесоари за пушене

Според Закона за данъка върху пипите, калъмчетата и другите аксесоари за пушене (ЗДПКАП), всеки, който произвежда или търгува на едро с пипи, калъмчетата и другите аксесоари за пушене (стъклени бонгове, водни лули, ролки, филтри и други), трябва да има лиценз за производство и/или търговия на едро с пипи, калъмчетата и другите аксесоари за пушене. Лицензът се издава от НАП след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Лицензът е валиден за пет години и може да бъде подновен след ново заявление. Таксата за издаване или подновяване на лиценза е 1000 лева.

Лицензираният производител или търговец на едро трябва да спазва реда за маркиране, деклариране и отчитане на пипите, калъмчетата и другите аксесоари за пушене, както и да плаща данъка върху пипите, калъмчетата и другите аксесоари за пушене, който е 20% от стойността им. Данъкът се начислява в момента на освобождаване от акцизно складиране или при внос от трети страни. Данъкоплатците трябва да подават декларации за начисления данък до 25-то число на месеца, следващ м